Lyso-Phosphatidylcholine

M-LysoPC 1-Myristoyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine

Make to order

P-LysoPC 1-Palmitoyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine
S-LysoPC 1-Stearoyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine
O-LysoPC 1-Oleoyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine

Make to order